Kompostowanie

Materia organiczna pochodząca z odpadów spożywczych stanowi bogate źródło surowca wykorzystywanego do wytwarzania biogazu, nawozów sztucznych i kompostowania.

Przed dalszym przetwarzaniem odpady należy usunąć z opakowań.

Rozdrabnianie (szatkowanie) czy miażdżenie (zgniatanie) nie stanowi efektywnego rozwiązania ze względu na zanieczyszczenie odzyskiwanego produktu pozostałościami opakowań oraz dużą zawartość produktu w odseparowanych opakowaniach. To oznacza konieczność dalszego przesiewania produktu przed przejściem do następnego procesu. Niska efektywność tej metody prowadzi do wzrostu wagi odzyskiwanych opakowań, co z kolei powoduje wzrost kosztów ich składowania lub recyklingu. Ręczne opróżnianie opakowań to proces powolny, kosztowny oraz oznaczający konieczność spełnienia określonych wymagań z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Turbo Separator ma za zadanie oddzielić szeroką gamę opakowań od ich zawartości, przy zapewnieniu wydajności procesu separowania na poziomie do 99%. Łopatki urządzenia powodują minimalne zniszczenie opakowań, umożliwiając uzyskanie maksymalnej czystości i wydajności procesu odseparowania.

Turbo Separator umożliwia efektywne odseparowanie materiałów bez konieczności dodawania płynu, co stanowi zaletę z punktu widzenia procesów suchych, takich jak kompostowanie.


Case Studies